دخالص بابا (رحمه الله) آثار

حل سیاسی عبارت از چه ؟ ( بخش اول )

نویسنده:مولوي محمد یونس خالص رحمه الله

کمپوز: رحمت الله بهیر

۱۳۶۳/۴/۶ هـ ش

همه میدانند که زمین حیثیت یک خانهء برای بني نوع بشر داشته، که همه افراد انسانی دراَن به حیث یک فامیل بسر- می برند .

اگر درقریه و یایک خانه اسیبی به  میان اَید ویا برخی از سواران یک کشتی درتخریب کشتی می براَیند،دیگران راه نجاتی جزاینکه مشترکاً روی اَفت وارده را بگیرند ودست های مخربین راببند ند،ندارده.

متا سفانه باید بگویم بعضی – از قدرتهای مغرور امپر یالستی میخواهند ملت های مستضعف رابه زور شمشیر غلام حلقه به گوش خود نما یند، نه تنها از اَسیب های متوجه جامعهء بشری دفاع نمی نمایند،بلکه یا مستقیماً بی چاره گانی رامی کوبند ویا با کسانی دست یاری میدهند،که میخواهند کشتی زندگی بشر را غرق گرداب هلاکت نما یند ولی به یقین باید گفت ،اگرفتنه وفسادی که قوای امپر یالیستی به ان دامن میزنند گسترش می یابد و وسایل ضد حیات انسانی رویکارمی اَیداز همه نخست خودقوای متجاوز به باد فنا خواهدرفت.

پس  نه باید قوت های مختلف جهانی از  حالات و مظالمیکه در افغانستان بوجوداَمده در غفلت بمانند و یا نظاره کنان بنشینند،زیرا این اتش مظالم استعمار سرخ روسی امروز، یا فردا زبانه میکشد وموجب تباهی بنی نوع بشری میگردد.

در افغانستان عزیز فامیلی نخواهد بود که دردی به وی نرسید باشد ومنطقه ای پيدا نخواهد شد،که زیراَتش گلوله قرار نگرفته باشد .

افغانستان یک لانهء مخروبه زمین لامزروع رابه خود گرفته است .

 وروسها پیهم میکوشند ، قوای ستمگر خود رابه خون ملت مسلمان افغانستان تربیه عسکری نمایند ،تادر اَینده روی تجاوز شان را کسی گرفته نتواند.

اَری !روسها نه تنها  ملت مسلمان افغانستان راتحت ستم وشکنجه قرار داده  است ،بلکه خود ملت روسی را هم دچار قربانی های بی موجب گردانیده است، گفتار یک تانکر وانجنیر روسی که برای رسانیدن فریادملت روسی به گوش جهانیان وفرار از اشتراک درمظالم موجوده به اختیار خود  با مجاهدین ما پیوسته است،شاهداین مدعا است ، ما نمیدانیم حکومت خونخوار روسیه شوروی در برابر ملت خود از تلف شدن هزاران جوان روسی درافغانستان و رو برو شدن دولت شوروی به ضعف اقتصادي بدون زور برچه ، چه جوابی داده می تواند؟ قوت های جهانی باید متوجه شوند و نگذارند که این قوه متجاوز امپریالستی که خون ملت مظلوم افغانستان رامی مکد،افغانستان وملت روسیه رابیشتر تربه فنا سوق نماید .

 قوای متجاوز روسیي به اندازه ایکه میتوانست سرما یه مادی و معنوی افغانستان رااز بین برد،نه شخصیت هایرا زنده ماندند که افغانستان به اَنها می بالید و نه وسایل لازمهء  اقتصادي را باقي گذاشت ، بلکه کوهها رااَتش زد،خانه ها رابه خاک برابر نمود ومزارع راواژگون ساخت.

 این همه برای چې؟ برای اینکه افغانستان عزیزراپایگاه نظامی خود قرار دهدوبه خلیج فارس تساط نموده،به همه جهانیان تکان بزرگی داده بتواند.

مردم مسلمان افغانستان بادست خالي به مقابله اش براَمد، کشته شدند ، معیوب گردیدند ورنجهای ناقابل شرح را متحمل شدند ، ولي ننگ غلامي و سرخم کردن به ظلم وستم را نپذیر فتند زیرا این ملت مسلمان از اَوان طفولیت دراَغوش دین مقدس اسلام که علمبردارحریت است تربیه یافته نمیتوان سر بردگی و بند گی را بدون ذات یکتای خداوند به کسی خم کنند وزندگی پرننگ غلامی را هم زندگی بشمار ند .

 با کمال تاسف گفته میتوانم که قوتهای جهاني که لاف از عدل وصلح وسلم میزنند ، همدردی لازمه را که وظیفة انسانی شان گفته می شد ،با اَنها نکردند، زیرا امروز بیشتر مجاهدین ما زیر بمباردمان طیارات روسی و در اثر انفلاق مین های ضد انساني به شهادت نایل  می شوند، ولي ما نه وسایل فنی کشف مین ها در دست داریم ونه از وسایل دفاعي طیارات جنگی دشمن بهره مندیم ،گر چه همه روزه دراثر صبر وثبات وایثار،مورال مجاهدین ما بلند میرود ودشمن را وارخطا ساخته اند ،بازهم دشمن یقین دارد که در دست ما وسایل فني ومدرن دفاعي وجود ندارد.

از اینجا است که برای تضعیف مجاهدین وتقویه مظالم خویش به قتل عام کافه مردم افغانستان اعم ازپیرو جوان و تباهی حیوانات بی گناه افغانان دست زده است و در این روزها در منطقهء هرات هزاران خانواده ها را بي خانمان ساخته ومردم عامه را به شهادت رسانیدند ، مظالم شان در مناطق دیگر امثال وادی پنجشیر،پکتیا ،ننگرهار ، قندهار و حوالی کابل به همین تناسب قرار دارد.

بازهم بد بختانه جهانیان به جای اینکه از حق دفاع نمایند و ملت مظلوم افغانستان رااز جنگ استعمار سرخ روسی وارهانند ،برخی هم از ضعف و متلاشي شدن  قوت مجاهدین به ضد مجاهدین استفاده میکنند .

به طور مثال با اینکه همه میدانند ، روس ها همه روزه به قوای خود در افغانستان افزایش میدهند و هیچوقت حاضر نیستند ، مظالم خود را جبران  کنند ، بازهم برای اینکه مجاهدین و اسلام رادر نظر جهانیان مخالف صلح جهاني وا نمود سازند،توسط حکومت دست نشانده خود از حل سیاسي سخن میگوید و جناب کاردوویز نماینده ملل متحد نیز در باره تلاش های بی نتیجه می نماید.

اگر حل سیاسي عبارت از این است که ظالم مظلوم را ببلعد ولی صداءی بلند نشود،بلکه مظلوم از خود دفاعی هم نه نمایند .

ما همچو یک حل سیاسی را نیز ظلم دانسته هرگز به ان تن درنمیدهیم ، اما اگر دشمن به مظالم خود پی برده باشد و حاضر شود ، خسارات افغانستان را جبران کند ،ماهم بجنگ کنونی ادامه نخواهیم داد.

همچنان کسانیکه بی خبر اند ویا نمیخواهند قوت های جهادي ما با هم متحد شوند به ضد ما تبلیغات را براه انداخته میخواهند به نام بنیاد گرایان و ملي گرایان اختلاف ما راجذري واصولي وانمود سازند ، حال انکه هیچوقت هم ملي گرایان ضد اسلام در جهاد ما نقشی ندارد، بلکه همه گروپ های اسلامي بوده،به میان امدن یک دولت واقعاً اسلامي را تقاضا کرده اند ، هدف ما متحد است ، جهاد همه ما  برای تشکیل یک دولت اسلامي در افغانستان عزیز می باشد .

از همین جاست که چندین مرتبه همه قوت های اسلامي باهم پیمان اتحاد بستند واتحاد خود را به جهانیان اعلان نمودند ، اما اینکه تا اکنون نتوانسته ایم ، دو تنظیم مجاهد باهم کا ملاً متحد شوند ،بخود علت ها دارد وان اینکه حکومت های سابقه افغانستان ملت رااز رشد سیاسي دورنکهداشته وهم اکثراشخاص خبیر ازدست روس ها کشته شده اند و در پهلوی ان مردم افغانستان به اندازی مشغول پیکار ودفاع از ناموس ودین اسلام اند ودر تلاش حمایهء خود از ظلم و ستم دشمن اند ، که نمیتوان فرصت پیدا کردن یک طرح اساسي و معقول اتحاد داشته باشند.

ادامه…دا هم ولولئ

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Close