شعرونه

خبري نه! عمل په کار دی / محمد داود همت

عمل په کار دی!

جنګ ته ټوپک جنګ ته مرمۍ جنګ ته اتل په کار دی
خـــو کار کـولو ته خبـــــرې نه، عـمل په کار دی

د تورو شپو د هسکو غرو منځ کې چې لارې باسي
سپیڅلى نیت فـــرهادي عـــزم او تکل په کار دی

بازان په لـوړو ســردرو ګـــرځي د ښکار په لټه
نـو بلبلانـو ته ګــــلبڼ په کار دی ګل په کار دی

ګومان مې نشي چې په خیال او چالاکې دې وشې
عشق ته د زړه په وینو ژوند او سر ښندل په کار دی

که توقع لرئ چې ښکلي دې شو ستوري دې شو
بیانو لار ورکــــو، تـاریـــــکو ته ځلیدل په کار دی

بــی برخـې پاتې شـــول پاتیږې خــوبولي کسان
تر خپل هدف ترخپل منزل ســـتړی مزل په کار دی

هر وخت په تیره بیا دا اوس مهال د وخت ځوانانو
له فیصلو ســــره پوره قــــوت لــــــرل په کار دی

که دلته هلته څوک مقام غــواړې ښه لار ېې دا ده
د لــوی الله او د رســـــــول امـــــر منل په کار دی

چې فقط نفس چاغــوي غم د خپلې خیټې کوي
داود هـــــــمته داســـې خلګو ته اجل په کار دیClose