شعرونه

د زړه په وینو دي ساتم وطنه! / احسان محسن

افغانستانه!

ړنګي کوڅې دي جوړوم وطنه!
د زړه په   وینو دي  ساتم وطنه!

دا ستا   د  سولي  دښمنان وژنمه
بهیر  د امن      راولم      وطنه!

تا چي غلیم ته   سرټیټي   ونه کړه
تاریخ کي نوم دا ستا  لیکم  وطنه!

تاته چي څوک په سپک نظر وګوري
په توره سر ترې غوڅوم   وطنه!

تک سپین بیرغ محمدي  به دي زه
په   لوړو  غرونو    رپوم    وطنه!

د ازادۍ فکر   په   زړه  کې  لرم
پردي په  تا کې نه پرېږدم  وطنه!

که  دي په کار  زما د تن وینه  شوه
وینه  د  زړه     به   درکوم   وطنه!

محسن احسان  در سره  ژمنه کوم
پردی به   تا څخه   شړم   وطنه!Close