شعرونه

د ننګ ټپه ده

زرقاوي هِشام

مست غورځنګ دی او دښمن باندې حمله ده

ګرځیــدلي ســــم او غـــــــر بیا سره لمبه ده

*

هره خوا جــــــوړ تنــــدریز مرګونی وار پري

اوس د کـــــبر رانســـــکـــــوره یې کاسه ده

*

بیا لـــــــښکر د ایوب خان په شــــــور راغلی

ورته کــــــړي مــــــلالۍ د نـــــنګ ټـــــپه ده

*

نور یې ســــوپر طاقت صــــفر سره مـخ دی

د طالب زلـــــــمي د ویاړ هســـــکه شمله ده

*

د وطــن په هســــکو غــــرونو کې اوسـیږي

بـــــیا یې کړي د څیـــړۍ خـــــواته دمـه ده

*

زمــونږ د هـــیلو ترجــمـان په هـــر ډګـر دی

هر ګوزار ته یې نیــــــولي ســپـــر سـینه ده

*

زرقاوي هِـشام د ســـپین بیــرغ ســـره بیــا

په هیــــــواد د فــــتحو زیري پـــــیلامه دهClose