پښتو ترانې

د پښتو ترانو نوی البم :درحمت لمن/ عبدالرحمن زاتف قال

درحمت لمن/عبدالرحمن زاتف قال

دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

درحمت لمن

اوازونه:

عبدالرحمن زاتف قال

11.8M

د رحمت لمن/ الاماره ویب پاڼه download

12.9M

د رحمت لمن/ الاماره ویب پاڼه download

8.9M

د رحمت لمن/ الاماره ویب پاڼه download

13.1M

د رحمت لمن/ الاماره ویب پاڼه download

13.1M

د رحمت لمن/ الاماره ویب پاڼه download

11.4M

د رحمت لمن/ الاماره ویب پاڼه download

10.3M

د رحمت لمن/ الاماره ویب پاڼه download

14.7M

د رحمت لمن/ الاماره ویب پاڼه download

9.8M

د رحمت لمن/ الاماره ویب پاڼه download

5.6M

د رحمت لمن/ الاماره ویب پاڼه download

———————————————————-

ټول په يو وار له دې ځاي نه ډانلوډ کړي

Download All in oneمهم ټکي
Close