پښتو ترانې

د پښتو ترانو نوی البم :د آزادۍ نغمې/ مولوي محمد طاهر بهار

د آزادۍ نغمې/مولوي محمد طاهر بهار

دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

د آزادۍ نغمې

اوازونه:

مولوي محمد طاهر بهار

8.2M

د آزادۍ نغمې/ الاماره ویب پاڼه download

8.8M

د آزادۍ نغمې/ الاماره ویب پاڼه download

6.0M

د آزادۍ نغمې/ الاماره ویب پاڼه download

7.2M

د آزادۍ نغمې/ الاماره ویب پاڼه download

11.1M

د آزادۍ نغمې/ الاماره ویب پاڼه download

5.4M

د آزادۍ نغمې/ الاماره ویب پاڼه download

5.7M

د آزادۍ نغمې/ الاماره ویب پاڼه download

6.7M

د آزادۍ نغمې/ الاماره ویب پاڼه download

5.7M

د آزادۍ نغمې/ الاماره ویب پاڼه download

6.7M

د آزادۍ نغمې/ الاماره ویب پاڼه download

8.7M

د آزادۍ نغمې/ الاماره ویب پاڼه download

4.9M

د آزادۍ نغمې/ الاماره ویب پاڼه download

5.2M

د آزادۍ نغمې/ الاماره ویب پاڼه download

———————————————————-

ټول په يو وار له دې ځاي نه ډانلوډ کړي

Download All in oneمهم ټکي
Close