شعرونه

شهید طالب

مظلوم کوچی

زه به نه یم یادګارونه به مي وي
تاسره څو تصویرونه به مي وي

خوشحالي به وي جوړه ماسره تللې
صرف درانه درانه غمونه به مي وي

که مي سر د پاک الله پر دین قربان کړو
د مېړاني تاریخونه به مي وي

بې پیلوټه طیارې به یم ویشتلی
سوځېدلي اندامونه به مي وي

پر لوحه به وي شهید طالب لیکلی
پر مزار سپین بېرغونه به مي وي

زما مظلوم ګوتي به خاوري وي ملګرو
کتابچه قلم شعرونه به مي ويClose