شعرونه

پاچا وې خو د مصر په زندان کې اوسیدې

پاچا وې خو د مصر په زندان کې اوسیدې
د خپلو ماتو هیلو په ارمان کې اوسیدې

د ورونو د کینې هم یوسف ښکار شو په دې ښار کې
د خپل ښائیست په لومو کې ایسار شو په دې ښار کې

خو بېرته یې رښتیا د خوب تعبیر شو په دې ښار کې
خو بېرته خزانو باندې وزیر شو په دې ښار کې

بیا وخت راغی بې اصله څوک پاچا شو په دې ښار کې
دعوه یې وکړه داسې رب اعلا شو په دې ښار کې

خو رب ورته موسی کړلو پیدا په دې مالت کې
هر سحر یې ورمات کړو په امسا په دې مالت کې

نو دلته هر فرعون لره موسی ضرور پکار دی
له علم سره لاس په لاس امسا ضرور پکار دی

رب دې شهادت قبول کړه !

سپین کوچیClose