شعرونه

پيشګويي ! / نظام 

ثالث عمره! کړو وفا دې له ارمانه سره
پر پله دې پل ږدو، کوو ژمنه له سبحانه سره

ستا پيشګويي ستا کرامت غليم ته هم ياديږي
د خپلې ماتې چې احساس وکړي له ځانه سره

وياړمن ځواکونه دې درشل ته د بريا رسيږي
زور د اټم کله رسيږي له ايمانه سره؟

که پر ممبر که په سنګر که په دفتر کې يو مونږ
په غيرتي ژبه غږيږو له جهانه سره

ډير نازولي پر دې لار په لمبو ولمبېدل
جفا به نه کيږي د هغو له پيمانه سره

داسي وګړي دې روان دي د لښکر په مخ کې
قدم ږدي سم ستا له وصيت ستا له فرمانه سره

سپين امارت دې د لاس نښه ده راپاتي مونږ ته
د نظام زړه کوي ژوندون له سپين نشانه سرهClose